Läs mer om Anders

2021-01-09

Bohmansson & Co biträder flera klienter inför Göteborgs tingsrätt i en tvist gällande rätten till arv.

Tvisten aktualiserar ett flertal frågor såsom beträffande tolkning av testamente, tillämpning av reglerna avseende det s.k. förstärkta laglottsskyddet samt bröstarvinges rätt till efterarv.

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer