Affärsjuridik

Med affärsjuridik kan avses avtalsskrivning och förhandlingar i förebyggande syfte eller för att juridiskt korrekt avsluta en affär. Det kan även gälla hanteringen av en redan uppkommen affärstvist i domstol. Vi kan hjälpa till oavsett i vilket skede eller vilken situation ditt företag befinner sig. Vi kan exempelvis utföra en due dilligence i samband med ett företagsköp, granska eller upprätta köpehandlingar vid ett fastighetsförvärv eller ge synpunkter på hur ett kontrakt eller en annan handling bör utformas i princip oavsett vilken typ av avtal det är frågan om.


Det kan också handla om problem som rör obestånd och frågan om företaget kan undvika utmätning eller konkurs. Vi har särskild kompetens när det gäller att hantera en obeståndssituation i förhållande till banker och andra fordringsägare.

I nedanstående rättsfall från Högsta domstolen kan du läsa om vad som hände företagaren och fastighetsägaren Mikael Sjövall i Karlskoga när banken
plötsligt sade upp lånen och försatte honom och hans livsverk i konkurs, om Mikaels långa kamp mot domstolarna och en av Sveriges största banker och om hur Högsta domstolen till slut gav honom rätt (NJA 2011 s. 951 och 2013 s. 421).


Relaterade nyheter

Bohmansson & Co biträder entreprenör mot Skatteverket angående personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatteskulder

Bohmansson & Co biträder en tidigare ställföreträdare för ett aktiebolag angående eventuellt ställföreträdaransvar enligt skatteförfarandelagen.

Läs mer

Sjövall-rättegången fortsätter i hovrätten

Huvudförhandlingen i mångmiljonmålet börjar den 21 februari och avslutas den 26 februari 2021.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i avtalstvist med Arbetsförmedlingen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och Agnes Axelsson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder klient i tvist gällande bättre rätt till bil

Ombud för svaranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Sparbanken Rekarne i Eskilstuna

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co AB biträder entreprenör i tvist gällande bättre rätt till aktier

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande hävning av leasingavtal

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Swedbank

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt.

Läs mer

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Ångermanlands tingsrätt avvisar konkursansökan

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med bestridandet av en konkursansökan.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande bättre rätt till aktier

Efter att aktier i ett ”kupongbolag” överlåtits med äganderättsförbehåll har köparen sålt aktierna vidare innan köpeskillingen för aktierna blivit fullt betald.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer