Nyheter

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer

Förvaltningsrätten i Karlstad bifaller överklagande av beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagande av ett beslut om återkallelse av bolagets serveringstillstånd.

Läs mer

Göta hovrätt inhiberar beslut om säkerhetsåtgärd jml. 15 kap. 3 § rättegångsbalken avseende avhysning från lokal

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör i tvist med bolagets hyresvärd angående avhysning från en lokal.

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner två män från åtal för rån

Två män frias från åtal för rån mot en annan man.

Läs mer

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagande av ett beslut om återkallelse av bolagets serveringstillstånd.

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer

Bohmansson & Co söker jurister och advokater

Vi behöver fler jurister och advokater till våra kontor i Örebro, Karlskoga, Skövde och Stockholm.

Läs mer

Bohmansson & Co har nytt kontor i Skövde

Advokatfirman Bohmansson & Co har etablerat sig i Skövde. Välkommen att besöka oss i våra lokaler på Stationsgatan 7-9!

Läs mer

Göta hovrätt sänker straff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Bohmansson & Co har biträtt en man med att överklaga Örebro tingsrätts dom i vilken han dömts till tre års fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet för sitt deltagande i Påskupploppet i Sveaparken i Örebro.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande bättre rätt till aktier

Efter att aktier i ett ”kupongbolag” överlåtits med äganderättsförbehåll har köparen sålt aktierna vidare innan köpeskillingen för aktierna blivit fullt betald.

Läs mer

Karlskoga-mordet

Den 8 december 2023 beslutade Örebro tingsrätt att häkta en man som på sannolika skäl misstänkt för mord i Karlskoga den 3 december 2023.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer

Ångermanlands tingsrätt avvisar konkursansökan

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med bestridandet av en konkursansökan.

Läs mer

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Swedbank

Bohmansson & Co biträder entreprenör i en tvist med Swedbank inför Värmlands tingsrätt.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder arvingar i tvist med gåvotagare

Bohmansson & Co biträder två arvingar i tvist gällande det s k förstärkta laglottsskyddet.

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner man från åtal för grov våldtäkt mot barn i flertalet fall

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för grov våldtäkt mot en liten flicka vid ett stort antal tillfällen under flera års tid.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med konsument

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med en privatperson som beställt byggledning samt upphandling av byggtjänster av företaget.

Läs mer

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör mot Skatteverket angående personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatteskulder

Bohmansson & Co biträder en tidigare ställföreträdare för ett aktiebolag angående eventuellt ställföreträdaransvar enligt skatteförfarandelagen.

Läs mer

Idag avslutas rättegången mot fyra män som åtalats för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Ny medarbetare till Bohmansson & Co

Bohmansson & Co har anställt Evelina Gryth som biträdande jurist.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Sparbanken Rekarne i Eskilstuna

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Ångermanlands tingsrätt ogillar O'Learys konkursansökan på franchisetagare

Ombud för Sportbaren i Ö-Vik AB var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör med bestridandet av flera konkursansökningar

Ombud för konkursgäldenärerna är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Den 25 oktober 2022 inleds rättegången i Södertörns tingsrätt gällande grovt vapenbrott och förberedelse till mord i bl. a. Visätra i Huddinge i augusti i år

Försvarare för en av männen är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder klient i tvist gällande bättre rätt till bil

Ombud för svaranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder bostadsrättshavare i tvist med bostadsrättsförening

Ombud för bostadsrättshavaren är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson. 

Läs mer

Bohmansson & Co etablerar sig i Karlskoga

Välkommen att besöka oss på Kungsvägen 35.

Läs mer

Bohmansson & Co:s utbildningsprogram för biträdande jurister och advokater

Generösa möjligheter till fortbildning och fördjupning.

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt entreprenör i tvist med Askersunds kommun gällande upplåtelse av kajplats i Askersunds hamn

Tvisten gällde frågan om kommunen upplåtit en kajplats för en pråm i Askersunds hamn.

Läs mer

Mikael Sjövall har framställt ett skadeståndskrav mot staten i anledning av domstolarnas handläggning i konkursmålen mellan SEB och Sjövall och dennes fastighetsbolag KLM Fastigheter AB

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs mer

Bohmansson & Co söker nya medarbetare – Har du det som krävs?

Välkommen med din ansökan!

Läs mer

Den 27 maj 2022 inleds rättegången i Skaraborgs tingsrätt gällande grovt rån i Falköping i december förra året

Försvarare för en av de tilltalade är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätts dom gällande mordförsök i Örebro i juli 2021 har överklagats till Högsta domstolen med åberopande av att grund för resning föreligger

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande hävning av leasingavtal

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co AB biträder entreprenör i tvist gällande bättre rätt till aktier

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

En ansökan om resning i ett tvistemål har getts in till Skånska hovrätten

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för man dömd för narkotikabrott och grovt narkotikabrott

Försvarare för mannen var advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Bergslagen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs mer

Advokatfirman Bohmansson & Co har biträtt två polska medborgare i ärende gällande återkrav av föräldrapenning

Ombud för förmånstagarna var jurist Agnes Axelsson

Läs mer

Örebro tingsrätt frikänner ung kvinna från åtal för försök till mord

Försvarare för den tilltalade var Anders Bohmansson.

Läs mer

En resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren i Västerås har idag getts in till Högsta domstolen

I dom av den 15 mars 2019 i tingsrättens mål nr B 448-17 dömde Västmanlands tings-rätt Kent Larsson för att ha mördat och stycket Fatima Berggren i Västerås den 18-20 maj 2017.

Läs mer

Välkommen Philip!

Vi har glädjen att meddela att Philip Oxelbark den 1 september tillträder en tjänst som biträdande jurist hos Bohmansson & Co.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder försäkringstagare i tvist med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag inför Stockholms tingsrätt

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co söker jurister

Advokatfirman Bohmansson & Co letar efter en eller två jurister med stationering i Örebro.

Läs mer

Sjövall-rättegången fortsätter i hovrätten

Huvudförhandlingen i mångmiljonmålet börjar den 21 februari och avslutas den 26 februari 2021.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder klienter i arvstvist inför Göteborgs tingsrätt

Ombud för svarandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i bygglovsärende

Ombud för klagandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i avtalstvist med Arbetsförmedlingen

Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson och Agnes Axelsson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i entreprenadtvist inför Södertälje tingsrätt

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt sänker straffet för dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro.

Försvarare var Advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro i mars i år

Idag börjar rättegången avseende dödsmisshandeln av en gymnasieelev på Väster i Örebro

Läs mer

Resningsansökan gällande mord

Advokat Anders Bohmansson har påbörjat arbetet med en resningsansökan.

Läs mer

Rättegången gällande ”Trapphusmordet” har inletts

Försvarare för den misstänkte är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd

Göta Hovrätt har den 16 oktober 2019 meddelat prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Mikael Sjövall och SEB.

Läs mer

Digital uppfräschning

Varmt välkommen till vår nya hemsida. Här kan ni enkelt läsa om vår verksamhet, om våra medarbetare samt om oss som företag.

Läs mer