Entreprenadrätt

Entreprenadjuridiken behandlar spörsmål som avser arbete på annans fastighet. Det kan gälla frågor som vem av flera anlitade som ska utföra ett visst arbete, vilken kvalitet arbetet ska ha, när arbetet ska vara färdigställt eller vilken ersättning som ska betalas för arbetet.


Andra frågor som aktualiseras är vilka förutsättningarna är för rätt till skadestånd eller hävning i anledning av antingen utebliven betalning eller dröjsmål med eller fel i utförandet av entreprenaden. I kommersiella förhållanden besvaras dessa frågor av branschens avtal såsom AB04 eller ABT06 samt av den praxis som utarbetats av branschens egna aktörer och organisationer samt i domstol.


I konsumentförhållanden regleras frågorna istället av konsumenttjänstlagens regler som är tvingande till förmån för konsumenten. Detta innebär bl. a. att lagens regler inte kan åsidosättas genom avtal som innehåller villkor som, jämfört med lagens regler, är till nackdel för konsumenten.


Relaterade nyheter

Bohmansson & Co biträder entreprenör i entreprenadtvist inför Södertälje tingsrätt

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med konsument

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med en privatperson som beställt byggledning samt upphandling av byggtjänster av företaget.

Läs mer