Fastighets- och hyresrätt

Vi ger råd och biträder vid problem som rör fast egendom. Det kan gälla frågor kring överlåtelse av fastighet eller om nyttjanderätt till fast egendom såsom hyra eller arrende. Vi hjälper dig även i frågor som handlar om att häva ett fastighetsköp och kräva skadestånd eller annan ersättning vid fel i fastighet eller om att åstadkomma en formenlig uppsägning av en hyresgäst eller att bestrida en ogrundad uppsägning från hyresvärdens sida.

Det kan även gälla framställande av krav på skadestånd eller annan ersättning på grund av brister i hyresrätten eller krav på ersättning i anledning av hyresvärdens uppsägning och hyresförhållandets upphörande (det s.k. indirekta besittningsskyddet).

Vi biträder och ger råd såväl vid bostadshyra som lokalhyra.

Advokatbyrån har dessutom ett samarbetsavtal med Villaägarna.Relaterade nyheter

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i bygglovsärende

Ombud för klagandena är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt entreprenör i tvist med Askersunds kommun gällande upplåtelse av kajplats i Askersunds hamn

Tvisten gällde frågan om kommunen upplåtit en kajplats för en pråm i Askersunds hamn.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer