Mänskliga rättigheter

Vi är inte bara intresserade av människor utan även av människors rättigheter.

Man kan tala om mänskliga rättigheter i olika betydelser och i skilda sammanhang. En mänsklig rättighet kan framstå som ”grundläggande” som rätten till liv eller rätten att slippa tortyr eller kroppslig bestraffning men kan även framstå som mindre uppenbar som rätten till en rättvis rättegång eller skyddet för äganderätten. Oavsett hur du eller någon annan ser på dessa frågor är det din rätt vi är intresserade av.

Rättighetsfrågor har rönt ett större intresse och möjligheterna att erhålla ersättning för rättighetskränkningar har ökat under de senaste åren. Många associerar säkert mänskliga rättigheter till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Numera finns i Sverige även en, direkt på vår grundlag Regeringsformen grundad, möjlighet att erhålla skadestånd vid överträdelser av dina rättigheter.