Tvister i domstol

Många gånger kan en tvist göras upp i godo efter förhandlingar eller andra åtgärder med hjälp av ett professionellt ombud. Om tvisten inte kan lösas på frivillig väg måste den avgöras av domstol eller genom skiljeförfarande. Då ska tvisten vinnas! Vi har stor erfarenhet även av större och mer komplicerade tvistemålsprocesser.


Relaterade nyheter

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer