Läs mer om Anders

2021-02-09

Skadeståndsmålet mellan fastighetsägaren Mikael Sjövall och SEB fortsätter nu i Göta hovrätt.

Huvudförhandlingen i mångmiljonmålet börjar den 22 februari och avslutas den 26 februari 2021.
Det var den 31 maj 2013 som Högsta domstolen upphävde Örebro tingsrätts beslut i april 2011 att på ansökan av SEB försätta Mikael Sjövall och dennes fastighetsbolag i konkurs.

Innan konkursbesluten upphävdes hade konkursförvaltaren kommit så långt i sin handläggning att denne avyttrat samtliga Mikael Sjövalls och bolagens 21 hyresfastigheter till kraftiga underpriser. Trots detta fick SEB i konkursen ostridigt fullt betalt för alla sina fordringar inklusive ränta på Sjövall och dennes fastighetsbolag.

Bl. a. sålde konkursboet ett bestånd om 9 fastigheter i Filipstad och Grythyttan, värderat till 38 MSEK resp. 40 MSEK, till Mikael Sjövalls tidigare ombud i tvisten och med ett förflutet på SEB, advokat Johan Bojs, för endast 22 MSEK.

Konkursbesluten var felaktiga i det att banken alldeles uppenbart hade betryggande säkerhet för sina fordringar. Detta framgick redan av de värderingar av fastigheterna som gjorts av SEB:s egen värderingsman Anders Jansson och som var tillgängliga för banken innan konkursansökningarna gjordes. Att den säkerhet SEB hade för sina fordringar på Mikael Sjövall och dennes fastighetsbolag var betryggande bekräftades även av de försäljningspriser som erhölls vid konkursboets försäljningar. Högsta domstolen ansåg därför att konkurshinder förelåg jml 2 kap. 10 § konkurslagen (Se NJA 2013 s. 421).

Efter att Mikael Sjövall under år 2013 väckt talan mot SEB vid Örebro tingsrätt med yrkanden om förpliktande för banken att betala skadestånd till honom värda drygt 100 000 000 kr ogillade tingsrätten Sjövalls talan i dom den 19 juli 2019.

Tingsrätten fann att Banken inte ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot Mikael Sjövall eftersom SEB i villkoren för de aktuella krediterna friskrivit sig från ansvar beträffande ”vårdplikt” avseende panterna. Tingsrätten fann även att Bankens agerande att ansöka om konkurs på Mikael Sjövall och dennes fastighetsbolag istället för att realisera panterna genom ansökan om utmätning var lovligt och inte kunde betraktas som vårdslöst eftersom det krävdes ett prejudicerande avgörande från Högsta domstolen för att underrätternas bedömningar ifråga om säkerheterna var betryggande skulle visa sig felaktiga.

Efter att Mikael Sjövall därefter överklagat tingsrättens dom till hovrätten meddelade Göta hovrätt prövningstillstånd den 16 oktober 2019.

I överklagandet har Mikael Sjövall gjort gällande att tingsrättens bedömningar är felaktiga och att Banken ådragit sig skadeståndskyldighet gentemot Sjövall och dennes fastighetsbolag på kontraktuell grund.

Sjövall har även invänt att Banken agerat vårdslöst och genom konkursansökningarna åsidosatt sin omsorgsplikt i egenskap av panthavare då ansökningarna gjordes trots att det av värderingar avseende fastigheterna som var tillgängliga för banken framgick att dessa hade ett totalt värde om drygt 100 000 000 kr medan SEB:s fordringar på Sjövall och hans bolag endast uppgick till ca 65 000 000 kr, varför det måste ha framstått som uppenbart för Banken att säkerheten var betryggande.

Sjövall har även invänt att Banken agerat vårdslöst och genom konkursansökningarna åsidosatt sin omsorgsplikt i egenskap av panthavare då ansökningarna gjordes utan att SEB inhämtat någon värdering av fastigheterna trots att Banken, såsom den gjort gällande i målet, inte ansåg att de värderingar av fastigheterna som var tillgängliga för Banken och som utförts av Bankens egen värderingsman var tillförlitliga.

Sjövall har invänt att Banken agerat vårdslöst och genom konkursansökningarna åsidosatt sin omsorgsplikt i egenskap av panthavare även om ansökningarna i sig var lagliga och lovliga då de medförde att Sjövall och fastighetsbolagen exponerades för en helt omotiverad risk att fastigheterna skulle säljas i onödan eller till underpriser, eftersom exekutionen vid konkurs till skillnad från exekutionen vid utmätning inte avbryts för det fall panthavaren erhåller (jfr 8 kap. 17 § utsökningsbalken) fullt betalt för sin fordran redan genom partiell realisation av panterna (jfr även NJA 1929 s. 194).

Sjövall har även invänt att SEB:s friskrivning avseende vårdplikt i kreditvillkoren inte tar sikte på situationen efter förfallodagen eller överhuvudtaget på panthavarens realisation av pant samt att Banken i själva verket i kreditvillkoren uttryckligen åtagit sig att visa omsorg vid realisation av panterna (se t.ex. Gertrud Lennander, Kredit och säkerhet, 11:e upplagan (2015), s. 80 ff, avseende begreppet ”vårdplikt” och tolkningen av bankernas allmänna villkor beträffande pant).

Sjövall har även invänt att SEB:s konkursansökningar utgjort otillbörliga inkassoåtgärder och att Banken även ådragit sig skadeståndsskyldighet mot Sjövall och hans fastighetsbolag jml 4 och 18 §§ inkassolag (1974:182).

Mikael Sjövalls överklagande och talan i hovrätten handläggs i Göta hovrätts mål nr T 2673-19.

Artiklar som rör Mikael Sjövall:
2011: https://www.fastighetsvarlden.se/uncategorized/bolag-i-varmland-begars-i-konkurs/
2013: https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/hur-mycket-makt-far-banken-ha/
2013: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fick-ratt-mot-banken
2015: https://www.na.se/artikel/mikael-stammer-storbank-pa-30-miljoner-kronor
2015: https://omni.se/stammer-storbanken-seb-pa-30-miljoner/a/5376104c-96b6-4f52-83a2-accbb8550ae6
2019: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/karlskogabon-som-kravde-banken-pa-miljonersattning-forlorade-i-domstol
2019: https://www.kt-kuriren.se/2019/07/19/sjovall-far-inget-skadestand/
2020: https://www.kt-kuriren.se/2020/03/19/ville-ogiltigforklara-tingsrattens-dom-fick-inget-gehor/

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer