Läs mer om Anders

2021-05-24

En ansökan om stämning på Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag gavs idag in till Stockholms tingsrätt. Tvisten gäller tolkning av försäkringsvillkor och försäkringstagarens rätt till försäkringsersättning i anledning av sjukfall.
Ombud för käranden är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer