Läs mer om Anders här

2021-09-13

En resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren i Västerås har idag getts in till Högsta domstolen

I dom av den 15 mars 2019 i tingsrättens mål nr B 448-17 dömde Västmanlands tingsrätt Kent Larsson för att ha mördat och styckat Fatima Berggren i Västerås den 18 – 20 maj 2017. Kent Larsson dömdes mot sitt nekande till mord, brott mot griftefrid samt bedrägeri till fängelse i 16 år. Efter att Kent Larsson överklagat tingsrättens dom till hovrätten fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom i dom den 20 juni 2019 i hovrättens mål nr B 3803-19. Därefter överklagade Kent Larsson hovrättens dom till Högsta domstolen som inte meddelade prövningstillstånd.

Advokat Anders Bohmansson har idag i egenskap av ombud för Kent Larsson till Högsta domstolen gett in en resningsansökan gällande mordet på Fatima Berggren.

Resningsansökan bygger på nya vittnen som uppgett sig ha sett Fatima Berggren i livet den 19 maj 2017 och senare, samt på de slutsatser som, i ljuset av de nya vittnesuppgifterna, kan dras av teknisk och övrig bevisning som domstolarna haft tillgång till.

Ansökan om resning (PDF)

Tingsrätten och hovrättens domar (PDF)

Läs artikel i mittmedia (PDF)

Läs mer på Expressen

Läs mer på Sala Allehanda

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer