Läs mer om Agnes

2021-09-30

Försäkringskassan krävde att utbetald föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning överstigande ett belopp om 360 000 kr skulle återbetalas av två polska medborgare.

Försäkringskassan gjorde inledningsvis bedömningen att förmånstagarna inte omfattades av den svenska socialförsäkring då barnen och den ena av förmånstagarna bodde i Polen. Den andra förmånstagaren arbetade och bodde i Sverige varför denne omfattades av den svenska socialförsäkringen. Till följd av att den ena förmånstagaren och barnen var bosatta i EU hade de rätt till s.k. ”familjeförmåner”, däribland föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, härledd ur den andra förmånstagarens svenska socialförsäkring. Efter ingivet yttrande respektive begärd omprövning av Försäkringskassans beslut ändrade Försäkringskassan sina beslut och fann att förmånstagarna haft rätt till föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning samt att någon återbetalningsskyldighet inte förelåg.

Ombud för förmånstagarna var jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Örebro tingsrätt upphäver Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Bohmansson & Co har biträtt en bilägare i ett utmätningsärende.

Läs mer

Örebro tingsrätt ogillar åtal för misshandel och barnfridsbrott

Bohmansson & Co har biträtt en man som åtalats för misshandel och barnfridsbrott i två fall.

Läs mer