Läs mer om Anders

2021-12-06

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist om bättre rätt till aktier. Tvisten avser bl. a. tvesala av aktier i ett ”kupongbolag” och aktualiserar dels tillämpning av aktiebolagslagens regler om förköpsrätt, dels frågan vilket av två konkurrerande förvärv avseende aktierna som har företräde framför det andra.
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer