Läs mer om Anders

2021-12-06

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist om bättre rätt till aktier. Tvisten avser bl. a. tvesala av aktier i ett ”kupongbolag” och aktualiserar dels tillämpning av aktiebolagslagens regler om förköpsrätt, dels frågan vilket av två konkurrerande förvärv avseende aktierna som har företräde framför det andra.
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Göta hovrätts dom gällande mordförsök i Örebro i juli 2021 har överklagats till Högsta domstolen med åberopande av att grund för resning föreligger

Försvarare för kvinnan är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs mer