Läs mer om Anders

2022-02-25

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande leasingavtal. Tvisten gäller frågan om leasegivarens förtida hävning av avtalet var befogad samt dennes eventuella rätt till skadestånd för uppkommen skada. Tvisten aktualiserar även frågan om leasegivaren varit medvållande till den uppkomna skadan och om detta föranleder jämkning av eventuellt skadestånd.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer