Läs mer om Anders

2022-02-25

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande leasingavtal. Tvisten gäller frågan om leasegivarens förtida hävning av avtalet var befogad samt dennes eventuella rätt till skadestånd för uppkommen skada. Tvisten aktualiserar även frågan om leasegivaren varit medvållande till den uppkomna skadan och om detta föranleder jämkning av eventuellt skadestånd.
 
Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Mikael Sjövall har framställt ett skadeståndskrav mot staten i anledning av domstolarnas handläggning i konkursmålen mellan SEB och Sjövall och dennes fastighetsbolag KLM Fastigheter AB

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs mer

Bohmansson & Co söker nya medarbetare – Har du det som krävs?

Välkommen med din ansökan!

Läs mer