Läs mer om Anders

2022-02-25

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist gällande leasingavtal. Tvisten gäller frågan om leasegivarens förtida hävning av avtalet var befogad samt dennes eventuella rätt till skadestånd för uppkommen skada. Tvisten aktualiserar även frågan om leasegivaren varit medvållande till den uppkomna skadan och om detta föranleder jämkning av eventuellt skadestånd.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer