Läs mer om Anders

2022-03-28

Bohmansson & Co biträder pojke i skadeståndsmål mot HVB-hem i Laxå. Målet gäller frågan om HVB-hemmet ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av personalens bristande tillsyn över pojken vid ett drunkningstillbud på en badplats vid vilket denne ådrog sig allvarliga och livsvariga skador.

Sverigesradio.se – ”Drunkningstillbudet Lex Sarah-anmäls”

Ombud för pojken är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer