Läs mer om Anders

2022-06-16

 

Fastighetsägaren och entreprenören Mikael Sjövall i Karlskoga har i en skrivelse till Justitiekanslern gjort gällande rätt till skadestånd från svenska staten för de fel och försummelser Örebro tingsrätt och Göta hovrätt gjort sig skyldiga till vid beslut om konkurs avseende dels Mikael Sjövall personligen, dels Mikael Sjövalls fastighetsbolag KLM Fastigheter AB.

 

I skrivelsen görs gällande att konkursdomstolarna varit försumliga genom att, trots att konkurshinder förelåg i form av betryggande säkerhet, på uppenbart felaktiga grunder besluta om konkurs, vilket medfört skada för Mikael Sjövall i form av förlorade tillgångar och ekonomisk försörjning.

 

I beslut den 31 maj 2013 upphävde Högsta domstolen underinstansernas beslut och lämnade konkursansökningarna utan bifall. Konkursernas skadeverkningar har dock inte kunnat förhindras av Högsta domstolens beslut.

 

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer