Läs mer om Anders

2022-06-16

 

Fastighetsägaren och entreprenören Mikael Sjövall i Karlskoga har i en skrivelse till Justitiekanslern gjort gällande rätt till skadestånd från svenska staten för de fel och försummelser Örebro tingsrätt och Göta hovrätt gjort sig skyldiga till vid beslut om konkurs avseende dels Mikael Sjövall personligen, dels Mikael Sjövalls fastighetsbolag KLM Fastigheter AB.

 

I skrivelsen görs gällande att konkursdomstolarna varit försumliga genom att, trots att konkurshinder förelåg i form av betryggande säkerhet, på uppenbart felaktiga grunder besluta om konkurs, vilket medfört skada för Mikael Sjövall i form av förlorade tillgångar och ekonomisk försörjning.

 

I beslut den 31 maj 2013 upphävde Högsta domstolen underinstansernas beslut och lämnade konkursansökningarna utan bifall. Konkursernas skadeverkningar har dock inte kunnat förhindras av Högsta domstolens beslut.

 

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer