Läs mer om Anders

2022-06-16

 

Fastighetsägaren och entreprenören Mikael Sjövall i Karlskoga har i en skrivelse till Justitiekanslern gjort gällande rätt till skadestånd från svenska staten för de fel och försummelser Örebro tingsrätt och Göta hovrätt gjort sig skyldiga till vid beslut om konkurs avseende dels Mikael Sjövall personligen, dels Mikael Sjövalls fastighetsbolag KLM Fastigheter AB.

 

I skrivelsen görs gällande att konkursdomstolarna varit försumliga genom att, trots att konkurshinder förelåg i form av betryggande säkerhet, på uppenbart felaktiga grunder besluta om konkurs, vilket medfört skada för Mikael Sjövall i form av förlorade tillgångar och ekonomisk försörjning.

 

I beslut den 31 maj 2013 upphävde Högsta domstolen underinstansernas beslut och lämnade konkursansökningarna utan bifall. Konkursernas skadeverkningar har dock inte kunnat förhindras av Högsta domstolens beslut.

 

Ombud för Mikael Sjövall är advokaterna Anders Bohmansson och Lennart Olsson, Stockholm.

Läs även

Örebro tingsrätt dömer två män till 10 års fängelse för försök till mord

Två män dömdes idag av Örebro tingsrätt till 10 års fängelse för försök till mord.

Läs mer

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med fastighetsköpare

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument.

Läs mer