Läs mer om Anders och Agnes

2022-09-28

Bohmansson & Co biträder en bostadsrättshavare i tvist med en bostadsförening. Tvisten gäller frågan om bostadsrättsföreningen kan göra gällande en viss av föreningens styrelse beslutad avgiftshöjning eller om styrelsens beslut att höja avgiften är ogiltigt då det i praktiken innebär en ändring av andelstalen i strid med föreningsstämmans exklusiva kompetens att besluta om sådana ändringar.

 

Ombud för bostadsrättshavaren är advokat Anders Bohmansson och jurist Agnes Axelsson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer