Läs mer om Anders

2022-10-24

Bohmansson & Co biträder en konsument som köpt en bil från en bilhandlare. Sedan det visat sig att bilhandlaren förvärvat bilen från en annan bilhandlare som förfogat över bilen i strid med villkoren för ett avtal med bilens ursprunglige ägare har uppkommit tvist om vem av köparen och den ursprunglige ägaren som har bättre rätt till bilen.

Tvisten aktualiserar dels frågan om den ursprunglige ägaren till fordonet frånhänts detta genom visst brott, dels frågan om omständigheterna vid köpet var sådana att köparen kan anses ha gjort ett godtrosförvärv avseende bilen.

Ombud för svaranden är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer