Läs mer om Anders

2023-02-22

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. Tvisten gäller dels frågan om Banken haft rätt att säga upp kundens bankkonton i förtid med stöd av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels frågan om Banken genom agerandet ådragit sig skadeståndsskydighet gentemot kontohavaren.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Förvaltningsrätten i Karlstad inhiberar beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Bohmansson & Co har biträtt en privatperson i tvist gällande återbetalningsskyldighet för flertalet lån

Örebro tingsrätt har förpliktat svaranden att till käranden återbetala ett större belopp avseende de lån tvisten gällde samt att utge ersättning för rättegångskostnader till käranden.

Läs mer