2023-04-17

Bohmansson & Co biträder en tidigare ställföreträdare för ett aktiebolag angående eventuellt ställföreträdaransvar enligt skatteförfarandelagen.

Skatteverket har begärt att förvaltningsrätten ska förplikta företrädaren att solidariskt med bolaget betala utgående mervärdesskatt med ett visst belopp.

Ställföreträdaren har bestritt Skatteverkets ansökan och invänt dels att bolaget haft rätt till vissa deklarerade skatteavdrag, dels att ställföreträdaren inte, såsom görs gällande, agerat grovt oaktsamt då denne med fog uppskattat bolagets skatteskulder till lägre belopp än de belopp som beslutats i Skatteverkets skönstaxering.

Ombud för ställföreträdaren är jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer