2023-04-17

Bohmansson & Co biträder en tidigare ställföreträdare för ett aktiebolag angående eventuellt ställföreträdaransvar enligt skatteförfarandelagen.

Skatteverket har begärt att förvaltningsrätten ska förplikta företrädaren att solidariskt med bolaget betala utgående mervärdesskatt med ett visst belopp.

Ställföreträdaren har bestritt Skatteverkets ansökan och invänt dels att bolaget haft rätt till vissa deklarerade skatteavdrag, dels att ställföreträdaren inte, såsom görs gällande, agerat grovt oaktsamt då denne med fog uppskattat bolagets skatteskulder till lägre belopp än de belopp som beslutats i Skatteverkets skönstaxering.

Ombud för ställföreträdaren är jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer