2023-04-21

Bohmansson & Co biträder en entreprenör som överlåtit en nyrenoverad villafastighet till en konsument. Köparen har väckt talan mot säljaren vid domstol med yrkande om förpliktande för denne att betala ett belopp motsvarande kostnaden för återställande och reparation av fastighetens fel. Tvisten aktualiserar frågan om köparen eftersatt sin undersökningsplikt med avseende på upptäckta fel eller om felen kan göras gällande mot säljaren eftersom de kan anses dolda för köparen. Köparen har även gjort gällande att säljaren ska ansvara för fastighetens fel på den grunden att denne haft och åsidosatt en upplysningsplikt med avseende på felen. Domstolen har också att ta ställning till om köparen har rätt till prisavdrag på köpeskillingen i anledning av fastighetens fel trots att köparen innan talan väcktes förklarat att denne häver köpet.

 

Ombud för säljaren är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder välkänd entreprenör med enskilt åtal gällande förtal

Idag gavs en ansökan om stämning in till Örebro tingsrätt som avser ett enskilt åtal gällande förtal.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i konkursmål

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagandet av tingsrättens beslut i ett bevakningsförfarande.

Läs mer