2023-06-12

Bohmansson & Co biträder entreprenör i tvist med en privatperson som beställt byggledning samt upphandling av byggtjänster av företaget. Tvisten gäller frågan om skäligt pris för de utförda tjänst-erna samt entreprenörens eventuella ansvar för påstådda fel i utfört arbete. Tvisten aktualiserar även dels frågan om beställaren haft rätt att häva parternas avtal, dels frågan om entreprenören haft rätt att avhjälpa påstådda fel i utfört arbete.

Ombud för entreprenören är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer