2023-07-12

Bohmansson & Co biträder två arvingar i tvist gällande det s k förstärkta laglottsskyddet. Efter att arvlåtaren i livstiden lämnat en gåva värd ett betydande belopp till en organisation har arvingarna gjort gällande att gåvan kränker deras respektive laglotter. Tvisten aktualiserar dels frågan om gåvotagaren måste återbära gåvan i den mån den kränker arvingarnas laglotter, dels frågan hur beloppet som ska återbäras ska bestämmas.

Ombud för arvingarna är advokat Anders Bohmansson.

Läs även

Bohmansson & Co biträder en av fem tilltalade i rättegång gällande bl. a. grovt vapenbrott och grov vapensmuggling

Den 3 juni 2024 inleddes en rättegång i Västmanlands tingsrätt som är planerad att pågå under sex dagar.

Läs mer

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer