2023-10-12

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med bestridandet av en konkursansökan. Ångermanlands tingsrätt beslutade den 22 september 2023 att avvisa ansökan.

Sökanden hade enligt tingsrätten inte visat att denne hade en fordran på konkursgäldenären och därmed saknat behörighet att begära att entreprenören ska försättas i konkurs.

Ombud för entreprenören var jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer