2024-04-18

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagande av ett beslut om återkallelse av bolagets serveringstillstånd. Förvaltningsrätten i Karlstad beslutade den 12 april 2024 efter muntlig förhandling att kommunens beslut om återkallelse av tillståndet tills vidare inte ska gälla.

Ombud för entreprenören var jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer