2024-05-03

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagande av ett beslut
om återkallelse av bolagets serveringstillstånd. Förvaltningsrätten i
Karlstad beslutade den 12 april 2024 efter muntlig förhandling att
kommunens beslut om återkallelse av tillståndet tills vidare inte ska gälla.

Den 23 april 2024 avkunnade förvaltningsrätten dom i målet och biföll
överklagandet delvis genom att i stället för återkallelse tilldela bolaget en
varning.

Av förvaltningsrättens domskäl framgår bl.a. att förvaltningsrätten funnit att
kommunen inte med tillräcklig grad av sannolikhet visat att bolaget brustit
på det sätt som gjordes gällande, att bolaget har uppvisat en genuin vilja att
bättra sig samt att en återkallelse av serveringstillståndet är en alltför sträng
påföljd.

Ombud för entreprenören var jurist Philip Oxelbark

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer