2024-05-03

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör i tvist med bolagets hyresvärd
angående avhysning från en lokal. Örebro tingsrätt beslutade den 2 april
2024 att bifalla hyresvärdens yrkande om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 §
rättegångsbalken innebärande att bolaget omedelbart skulle avhysas från
lokalen.

Bohmansson & Co överklagade tingsrättens beslut till Göta hovrätt som den
30 april 2024 meddelade prövningstillstånd i målet och förordnade att
verkställighet av tingsrättens beslut tills vidare inte får ske (inhibition).

Ombud för entreprenören var advokat Anders Bohmansson och jurist Philip
Oxelbark.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer