2024-05-07

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan. Målet gäller Amirhossin Rezais rätt till skadestånd i anled-ning av den badolycka som inträffade på Revelsbadet i Laxå sommaren 2016 vid vilken han ådrog sig mycket svåra skador. I en dom hösten 2023 ogillade en oenig Örebro tingsrätt Amirhossin Rezais skadeståndstalan. Två domare ansåg att det inte visats att bolaget agerat oaktsamt beträffande tilllsynen över pojken som var 16 år gammal när olyckan skedde medan en domare ville döma ut fullt skadestånd till honom.

Ombud för Amirhossin Rezai är advokat Anders Bohmansson

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Förvaltningsrätten i Karlstad bifaller överklagande av beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagande av ett beslut om återkallelse av bolagets serveringstillstånd.

Läs mer