2024-05-15

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern. Talan har idag väckts mot moderbolaget med yrkande att tingsrätten ska försätta bolaget i likvidation jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen (s.k. tvångslikvidation) samt utse en syssloman att i styrelsens ställe förvalta bolaget till dess att tingsrättens beslut i frågan om bolagets försättande i likvidation har vunnit laga kraft jml. 25 kap. 23 § aktiebolagslagen.

 

Minoritetsägaren gör gällande att majoritetsägaren har missbrukat sitt inflytande såsom majoritetsägare genom att ha medverkat till bl.a. olovliga värdeöverföringar från bolaget och att detta har inneburit ett otillbörligt gynnande av denne till skada för minoritetsägaren.

 

Talan har även väckts mot bolaget beträffande fordran avseende beslutad men ännu ej utbetald aktieutdelning samt mot majoritetsägaren personligen beträffande bättre rätt till aktier.

 

Ombud för minoritetsägaren i samtliga mål är advokat Anders Bohmansson och jurist Philip Oxelbark.

Läs även

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer

Förvaltningsrätten i Karlstad bifaller överklagande av beslut om återkallelse av serveringstillstånd

Bohmansson & Co har biträtt en entreprenör med överklagande av ett beslut om återkallelse av bolagets serveringstillstånd.

Läs mer