Göta hovrätt meddelar
prövningstillstånd

GÖTA HOVRÄTT HAR DEN 16 OKTOBER 2019 MEDDELAT PRÖVNINGSTILLSTÅND I SKADESTÅNDSMÅLET MELLAN MIKAEL SJÖVALL OCH SEB

Det var i maj 2013 som Högsta domstolen upphävde besluten att försätta Mikael Sjövall och hans fastighetsbolag KLM Fastigheter AB i konkurs.

Efter att Mikael Sjövall under 2013 ansökt om stämning på SEB med yrkande om förpliktande för Banken att betala skadestånd till honom i anledning av konkursansökningarna ogillade Örebro tingsrätt Sjövalls skadeståndstalan i dom den 19 juli 2019.

Efter att Mikael Sjövall överklagat tingsrättens dom till Göta hovrätt har hovrätten nu meddelat prövningstillstånd.

Skadeståndsmålet som är värt drygt 100 000 000 kr gäller frågan om Banken ådragit sig skadeståndsskyldighet mot Mikael Sjövall och KLM Fastigheter AB genom att ansöka om konkurs på dem trots att SEB hade panträtt med bästa rätt i deras fastigheter och trots att fastighetsbeståndets värde enligt värderingar som var tillgängliga för SEB översteg Bankens fordringar på Sjövall och KLM Fastigheter AB med ett mångmiljonbelopp.

Mikael Sjövalls överklagande och talan i hovrätten handläggs i Göta hovrätts mål nr T 2673-19.

Läs även

Talan har väckts vid Eskilstuna tingsrätt om tvångslikvidation på grund av majoritetsmissbruk jml. 25 kap. 21 § aktiebolagslagen

Bohmansson & Co biträder en privatperson i dennes egenskap av minoritetsaktieägare i en bolagskoncern.

Läs mer

Göta hovrätt meddelar prövningstillstånd i skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB

Hovrätten har nu beslutat att pröva skadeståndsmålet mellan Amirhossin Rezai och Global Care i Laxå AB som driver HVB-hemmet Sandlyckan.

Läs mer